top of page

Algemene Voorwaarden

 

Januari 2024 

Marlies Wynolts Photography
E-mail: info@marlieswynoltsphotography.com 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1.  Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 

1.2.  Marlies Wynolts Photography: Marlies Wynolts Photography, de onderneming met KvK- nummer 86118870, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

1.3.  Fotoshoot: alle fotografie die geen bruidsfotografie is, waaronder portretfotografie.

1.4.  Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet. 

1.5.  Nabewerking: het op kleur, contrast, witbalans en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto's door Marlies Wynolts Photography. 

1.6.  Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Marlies Wynolts Photography waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 

1.7.  Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Marlies Wynolts Photography de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever. 

1.8.  Opdracht: de dienst of het product dat door Marlies Wynolts Photography geleverd zal worden. 

1.9. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Marlies Wynolts Photography en Opdrachtgever.
1.10. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever 

1.11. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt. 

Artikel 2. Toepassing 

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Marlies Wynolts Photography en Opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten. 

2.2.  Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Marlies Wynolts Photography uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3.  Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3. Aanbod 

3.1.  Marlies Wynolts Photography publiceert een prijslijst met standaard pakketprijzen op haar website. De standaard pakketprijzen op de website zijn enkel bedoeld als indicatie en zijn niet bindend. 

3.2. In geval van bruidsfotografie, doet Marlies Wynolts Photography een aanbod door middel van een offerte.

3.3. In geval van een fotoshoot doet Marlies Wynolts Photography een aanbod door middel van de standaard pakketprijzen op haar website, die zij bevestigt per e-mail. 

3.4. Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. 

3.5. Tenzij anders vermeld zijn prijsopgaven in het aanbod exclusief reiskosten buiten Amersfoort.
3.6. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Marlies Wynolts Photography zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

4.1. Opdrachtgever dient expliciet akkoord te gaan. In het geval van bruidsfotografie dient Opdrachtgever dit te door de offerte te tekenen en per e-mail retour te sturen. In geval van een fotoshoot dient Opdrachtgever het aanbod per e-mail te bevestigen. Na akkoord ontvangt Opdrachtgever een aanbetalingsfactuur.  

4.2. Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Marlies Wynolts Photography werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd. 

4.3. Marlies Wynolts Photography behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Marlies Wynolts Photography onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren. 

4.4. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Marlies Wynolts Photography kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht 

5.1. Marlies Wynolts Photography zal de opdracht in haar eigen stijl, zoals zichtbaar op haar website, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

5.2. Marlies Wynolts Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht. 

5.3. Overleg omtrent de inhoud van de Opdracht dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de uitvoerdatum plaats te vinden.
5.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen het tijdig en juist informeren van Marlies Wynolts Photography met betrekking tot tijdstippen en locaties. Indien Opdrachtgever verzaakt deze verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Marlies Wynolts Photography zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 

5.5. Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Marlies Wynolts Photography, voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. Opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer er voor het fotograferen op de door Opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5.6.  Het resultaat van de door Marlies Wynolts Photography uitgevoerde fotografie zal mede afhankelijk zijn van de locatie en het beschikbare licht. Indien fotografie ’s avonds plaatsvindt, of in donkere ruimtes, kan Marlies Wynolts Photography flits gebruiken. Dergelijke omstandigheden geven een andere stijl dan fotografie die overdag buiten plaatsvindt. In geval dat Marlies Wynolts Photography dient te fotograferen op een locatie met slechte lichtomstandigheden, kan zij dus geen garanties geven omtrent het resultaat van dergelijke fotografie. 

5.7.  Opdrachtgever zal zorgen dat er voor Marlies Wynolts Photography een parkeerplaats beschikbaar is in de buurt van de locatie of locaties waar de fotografie uitgevoerd moeten worden. Indien een dergelijke parkeerplaats niet beschikbaar is, kan Marlies Wynolts Photography niet garanderen dat ze op tijd op de overeengekomen locatie aanwezig is en kan dat ten koste gaan van de tijd voor fotografie. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op korting of restitutie. Indien parkeerkosten gemaakt worden, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.  

Artikel 6. Bruidsfotografie 

6.1. Marlies Wynolts Photography zal de dag fotograferen zoals deze plaatsvindt. Marlies Wynolts Photography  probeert daarbij zoveel mogelijk het verhaal van de dag te fotograferen, samen met de emoties en spontane momenten die op de dag langskomen.  

6.2 Wanneer Opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal Opdrachtgever zelf voor een geschikte vervangende (binnen)locatie moeten zorgen.

6.3 Marlies Wynolts Photography kan niet beloven dat elke gast, elk voorwerp of elk moment van een bruiloft op de foto gezet wordt. Indien Opdrachtgever wenst dat Marlies Wynolts Photography verzekert dat bepaalde personen, voorwerpen en/of momenten wel gefotografeerd worden, zal Opdrachtgever vooraf duidelijk dienen aan te geven om welke personen, voorwerpen en/of momenten het gaat.  

6.4 Indien Opdrachtgever wenst dat Marlies Wynolts Photography de tijd neemt om groepsfoto's te maken, dient Opdrachtgever hierover Marlies Wynolts Photography vooraf in te lichten. Op verzoek van Opdrachtgever en indien er voldoende tijd beschikbaar is, zal Marlies Wynolts Photography de groepsportretten maken. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip bij elkaar gebracht worden.

6.5 In het geval dat een andere fotograaf en/of videograaf door Opdrachtgever wordt ingezet of indien er fotograferende gasten op de bruiloft aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid dat deze personen ook op beeld worden vastgelegd.

6.6 Als Marlies Wynolts Photography  werkzaam is tijdens de lunch en/of tot en met het diner of avondfeest, zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat er tijdens deze eetmomenten een (gezonde) maaltijd voor Marlies Wynolts Photography beschikbaar is. Indien deze maaltijd niet beschikbaar is, zal Marlies Wynolts Photography door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld worden om gedurende een redelijke periode elders een maaltijd te nuttigen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat gedurende deze periode niet gefotografeerd kan worden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

6.7 Indien de bruiloften/of fotografie plaatsvindt op meerdere locaties, zal Opdrachtgever tevens zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met de reistijd van Marlies Wynolts Photography in de planning van de dag. Indien daarmee in de planning geen rekening is gehouden, kan dit ten koste gaan van de tijd voor fotografie.

6.8 Wanneer Marlies Wynolts Photography door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf deze opdracht uit te voeren, zal Marlies Wynolts Photography  zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen Opdrachtgever en Marlies Wynolts Photography werken.

Artikel 7. Fotoshoot 

7.1. Wanneer een fotoshoot in de buitenlucht is overeengekomen en de weersomstandigheden naar het inzicht van Marlies Wynolts Photography geen fotoshoot toelaten, dan zullen partijen de fotoshoot verplaatsen naar een binnen locatie in de omgeving. In geval er, naar mening van Marlies Wynolts Photography, geen geschikte binnen locatie beschikbaar is, zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken. 

7.2. Marlies Wynolts Photography heeft het recht een fotoshoot te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technische storing. In dergelijk geval zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken. 

Artikel 8. Levering 

8.1. Marlies Wynolts Photography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 

8.2. Marlies Wynolts Photography maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto's. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Marlies Wynolts Photography doet een nabewerking van deze foto's. De foto's worden, tenzij anders overeengekomen, in kleur of  in zwart- wit geleverd. 

8.3. Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Marlies Wynolts Photography. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto's. Extra nabewerking is mogelijk tegen een aanvullende vergoeding. 

8.4. Marlies Wynolts Photography levert een eerste preview van bewerkte foto's binnen twee weken na de uitvoerdatum. 

8.5. Tenzij anders overeengekomen, worden de geselecteerde foto's door Marlies Wynolts Photography niet eerder geleverd dan na betaling van de factuur voor de fotografie. Indien de factuur binnen de betaaltermijn betaald is, worden de foto's in geval van bruidsfotografie binnen acht weken na de uitvoerdatum geleverd en in geval van een fotoshoot binnen vier weken na de uitvoerdatum. Indien er een langere levertijd is, zal Marlies Wynolts Photography hier tijdig melding van maken.  

8.6. Marlies Wynolts Photography levert enkel nabewerkte fotobestanden en levert nimmer en/of geeft nimmer inzage in onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van de foto's. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto's te ontvangen. 

8.7. De foto's worden geleverd via een downloadlink, online gallery of usb-stick. De foto's zullen in geval van een downloadlink gedurende één maand beschikbaar zijn om te downloaden door Opdrachtgever. 

8.8.  Na levering van digitale bestanden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Marlies Wynolts Photography niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden. 

8.9.  Marlies Wynolts Photography levert, indien overeengekomen, tevens een album overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 9. Het album 

9.1.  Marlies Wynolts Photography maakt het ontwerp voor het album naar eigen kennis, stijl en inzicht. 

9.2.  Marlies Wynolts Photography stelt aan Opdrachtgever een eerste opmaak van het album online beschikbaar binnen vier weken na levering van de foto's. 

9.3.  Marlies Wynolts Photography zal, in afwijking van het vorige lid, niet eerder aan het ontwerpen van het album beginnen, dan wanneer de gehele factuur voor de fotografie en het album is voldaan. 

9.4.  Opdrachtgever mag binnen twee weken na ontvangst van de eerste opmaak van het album één wijzigingsronde laten aanbrengen, die Marlies Wynolts Photography zal verwerken binnen twee weken. 

9.5.  Extra wijzigingsrondes zijn slechts mogelijk in overleg met Marlies Wynolts Photography en tegen betaling van een extra vergoeding. 

9.6.  Indien Opdrachtgever niet binnen vier weken na levering van de laatste versie van het ontwerp voor het album een reactie heeft gegeven op het betreffende ontwerp, zal het laatste ontwerp als akkoord worden beschouwd en zal Marlies Wynolts Photography overgaan tot bestellen van het album. 

9.7.  Prijzen van albums kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever worden doorberekend. Marlies Wynolts Photography maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een prijswijziging. Als Opdrachtgever het niet eens is met de prijswijziging, mag Opdrachtgever de overeenkomst die ziet op de koop van het betreffende album ontbinden. 

9.8.  Marlies Wynolts Photography zal na bestelling een indicatie geven aan Opdrachtgever over de levertijd. Indien er daarna sprake is van een langere levertijd, zal Marlies Wynolts Photography daar zo snel mogelijk melding van maken. 

9.9.  Het album wordt per post geleverd. De verzendkosten van de verzending komen voor rekening van Opdrachtgever. 

9.10.  Als na levering van het album schade ontstaat bij normaal gebruik, dient Opdrachtgever dit onverwijld, uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, bij Marlies Wynolts Photography schriftelijk aan te geven. Opdrachtgever dient aan Marlies Wynolts Photography de gelegenheid te geven de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen. 

9.11.  Opdrachtgever zal het album thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart Opdrachtgever het album gesloten en liggend op de daarvoor geschikte plaats. In geval van grote temperatuurverschillen, bijvoorbeeld bij vervoer van het album, zal het album eerst geleidelijk moeten acclimatiseren, voordat het op een nieuwe plek met een andere temperatuur wordt neergelegd. Slijtage van het album wegens normaal gebruik en veroudering is gebruikelijk. Opdrachtgever zal tevens het album alleen afstoffen en nimmer met een natte doek schoonmaken. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik zijn voor eigen rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 10. Vergoeding 

10.1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Marlies Wynolts Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Marlies Wynolts Photography een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. 

10.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Marlies Wynolts Photography gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen. 

10.3. Als aannemelijk is dat Marlies Wynolts Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Marlies Wynolts Photography dit doorberekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een eindfactuur na de uitvoerdatum. 

10.4. Tenzij anders overeengekomen komen Opdrachtgever en Marlies Wynolts Photography een totaalprijs voor de opdracht overeen, waarin een bepaald aantal minuten of uren aan fotografie wordt afgesproken. Eventuele wachttijd van Marlies Wynolts Photography gedurende de uitvoering van de fotografie, waarin niet gefotografeerd kan worden, geeft Opdrachtgever geen recht op korting of restitutie. Extra tijd aan fotografie worden in rekening gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief van Marlies Wynolts Photography. 

10.5. Indien Marlies Wynolts Photography reiskosten moet maken en deze niet bij de prijs van de opdracht zijn inbegrepen, zal Marlies Wynolts Photography hier vooraf melding van maken. De reiskosten en eventuele parkeerkosten worden op basis van nacalculatie achteraf gefactureerd. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een eindfactuur na de uitvoerdatum. 

10.6. Alle door Marlies Wynolts Photography genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden 

11.1. Marlies Wynolts Photography zal aan Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. 

11.2. Marlies Wynolts Photography behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Marlies Wynolts Photography van Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling door middel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.

11.3. In geval van bruidsfotografie ontvangt Opdrachtgever bij akkoord een aanbetalingsfactuur. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

11.4. In geval van bruidsfotografie ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoerdatum een factuur voor de rest van het geoffreerde bedrag. Deze factuur dient door Opdrachtgever te zijn voldaan voor aanvang van de bruidsfotografie.  

11.5. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

11.6. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo'n geval geen recht op korting of restitutie.

11.7. Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen veertien dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

Artikel 12. Annulering en opschorting 

12.1.  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Marlies Wynolts Photography de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Marlies Wynolts Photography zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen. 

12.2.  Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 

12.3.   Bij annulering van de fotoshoot worden geen extra kosten in rekening gebracht maar de aanbetaling wordt niet teruggestort. Dit ter vergoeding van de schade die Marlies Wynolts Photography heeft opgelopen.

Artikel 13. Auteursrecht 

13.1.  Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Marlies Wynolts Photography, tenzij anders overeengekomen. 

13.2.  Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Marlies Wynolts Photography. 

13.3.  Tenzij anders overeengekomen kan Marlies Wynolts Photography de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, zoals voorbeeldalbums, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en kranten en voor gebruik in advertenties en vergelijkbare reclame-uitingen. Indien Opdrachtgever hiertegen bezwaar heeft, dient zij dit voorafgaand aan de uitvoerdatum schriftelijk aan Marlies Wynolts Photography bekend te maken. 

13.4.  Opdrachtgever krijgt van Marlies Wynolts Photography een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-profielen, mits onbewerkt en met naamsvermelding conform lid 5 en 6 van dit artikel. Opdrachtgever mag deze foto's uitdrukkelijk op geen enkele andere wijze gebruiken zonder toestemming van Marlies Wynolts Photography. 

13.5.  Bij publicatie van de foto's dient de naam van Marlies Wynolts Photography uitdrukkelijk vermeld te worden. 

13.6.  Het bewerken van foto's is ook uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto's en/of het plaatsen van filters over de foto's. Enkel het wijzigen van de foto van staand naar vierkant ten behoeve van gebruik op eigen social media-accounts is toegestaan. 

13.7.  Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen. 

13.8. Als Opdrachtgever foto's aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van Marlies Wynolts Photography. Als dergelijke derden de foto's verzoeken van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze derden doorverwijzen naar Marlies Wynolts Photography. 

13.9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Marlies Wynolts Photography, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen. 

13.10. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 14. Privacy 

14.1. Marlies Wynolts Photography zal persoonsgegevens verwerken conform de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de UAVG. 

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

15.1. Marlies Wynolts Photography kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. 

15.2. Marlies Wynolts Photography is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever. 

15.3. Marlies Wynolts Photography heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken. 

15.4. Marlies Wynolts Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Marlies Wynolts Photography geleverd zijn. Ook is Marlies Wynolts Photography niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto's. 

15.5. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Marlies Wynolts Photography gedekt wordt. 

15.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Marlies Wynolts Photography. 

Artikel 16. Klachten 

16.1. Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend. 

16.2. Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Marlies Wynolts Photography waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen. 

16.3. Bij Marlies Wynolts Photography ingediende klachten zullen binnen veertien dagen in behandeling worden genomen waarbij Marlies Wynolts Photography zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken. 

16.4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

17.1. Marlies Wynolts Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

17.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Marlies Wynolts Photography aan Opdrachtgever medegedeeld. 

17.3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze 

18.1.  Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 

18.2.  Op alle rechtsverhoudingen tussen Marlies Wynolts Photography en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

18.3.  Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft. 

bottom of page